خودشناسی و آگاهی به احساس در همان لحظه ابراز

خودشناسی و آگاهی به احساس در همان لحظه ابراز
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

 1. بعثت همه پیامبران تاریخ
  بر دوشم سنگینی می کند
  و سنگینی قرنهای بیرحم
  بر سینه ام احساس می شود

 2. روزی حضرت عیسی مسیح بر راهی می گذشت؛
  نابینائی که از درد ندیدن می سوخت،
  بر دامنش چنگ می زد و مهاجم و گدازان از دل فریاد می کشید
  می گریست و ضجه می زد و رها نمی کرد.
  عیسی ، دستش را گرفت و بر پایش داشت و گفت:
  احساس کن نیروی ایمانت تو را شفا داده است

 3. هر مرگ اشارتی است
  به حیاتی دیگر
  این همه پیچ
  این همه گذر
  این همه چراغ
  این همه علامت
  و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم
  خودم
  هدفم
  و به تو!
  وفایی که مرا و تو را به سوی هدف راه می نماید

 4. همه دنیا، همه مذهب ها، فلسفه ها ، دانشمندان، ادیبان و هنرمندان یا در آسمان هستند یا در زمین. یا در شرق اند و یا در غرب. گروه سومی نیز هستند که هم در زمین اند و هم در آسمان! هم در شرق و هم در غرب
  و اینها آدم هایی هستند که فضای زمین و آسمان را پر می کنند. می توانند عقاب گردند شباهنگی باشند در شرق و غرب. دنیا و آخرت در فهمیدنشان در تپیدن دلشان مانند دو در یایست که سر بر هم می نهند، می بینند ، می اندیشند، دوست می دارند ، عشق می ورزنند ، می پرستند چنان که هیچ تصوری در عالم به آنها و عالم آنها نمی رسند.

 5. من پایگاهی در شب داشتم
  مرا اینچنین دوست می داشتند
  من اینچنین با شب خو کرده بودم
  من اینچنین با شب بودم
  من اینچنینم

فلسفه ترس – بخش چهارم

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید