ایده آلیتی مقالات.

نمی توانی جلو حقیقت را بگیری، هیچ کس نمی تواند

بس کن که تلخ گردد دنیا بر اهل دنیا

دیگر به انتظارِ کدامین رسالتی

دیگر به انتظارِ کدامین رسالتی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید