ایده آلیتی مقالات.

بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است

بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است

گور پدر؛ حکایتی از گلستان سعدی

گور پدر؛ حکایتی از گلستان سعدی

آنگه که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی

نیکوتر آنکه تجارب متقدمان را نمودار عادات خویش گردانیده آید

عالمان را زر بده تا دیگر بخوانند و زاهدان را چیزی مده تا زاهد بمانند

خر عیسی گرش به مکه برند؛ چون بیاید هنوز خر باشد

تذکرة الأولیاء (شیخ فرید الدین عطار نیشابوری)

دوست را چندان قوت مده که اگر دشمنی کُنَد، توانَد

دوست را چندان قوت مده که اگر دشمنی کُنَد، توانَد

زیر پایت گر بدانی حال مور ، همچو حال توست زیر پای پیل (سعدی)

زیر پایت گر بدانی حال مور، همچو حال توست زیر پای پیل (سعدی)

لیکن نتوان زبان مردم بستن … (حکایتی از گلستان سعدی)

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید