ایده آلیتی مقالات.

بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است

بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است

دلیل روشن قدرت

صاحب همه ی بادها

صاحب همه ی بادها

چنین نیست که نمی نویسم پس نیستم

چنین نیست که نمی نویسم پس نیستم …

هنر به پایان رساندن

هنر به پایان رساندن

در دل ما آرزوی دولت بیدار نیست

گور پدر؛ حکایتی از گلستان سعدی

گور پدر؛ حکایتی از گلستان سعدی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید