ایده آلیتی مقالات.

درست نویسی – تأکید و تردید

دفاع از دیوانگی - نوشته هایی از وودی آلن

دفاع از دیوانگی – نوشته هایی از وودی آلن

باز گردد عاقبت این در؟ بلی

جمله خلق جهان در یک کس است

ساختمان – اشاره ای به ساخت و سازهای دیوانه رنگ

دُرد شبنم - تلنگری از اردشیر رستمی

دُرد شبنم

مزمور اول (سوک سرودی برای عین القضات همدانی)

مزمور اول (سوک سرودی برای عین القضات همدانی)

درست نویسی – پسوند «یت»

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید