برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
ش

شرارت

1 دقیقه زمان مطالعه

ناآگاهی از شرارت های آینده و فراموشی شرارت های گذشته، مآل اندیشی کریمانه ی طبیعت است که ما…