ایده آلیتی مقالات.

درست نویسی – مؤنث و مذکر

مرگ بر آمریکا

“مرگ بر آمریکا” – شما به دنبال علت بگردید و نه معلول

شرارت

لباس کاکتوسی

دیدن دختر صد در صد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل

فریاد فریدون مشیری

فریاد

درست نویسی – کلمه پرسش

برجام . توافق بین ایران و 5 + 1

برجام . جهت قدردانی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید