ایده آلیتی مقالات.

گلوله برفی ؛ سروده ای از شل سیلورستاین

گلوله برفی ؛ سروده ای از شل سیلورستاین

کلاه ؛ طرح و سروده ای از شل سیلورستاین

کلاه ؛ طرح و سروده ای از شل سیلورستاین

غلط کردم؛ سروده‌ و طرحی از شل سیلورستاین

غلط کردم؛ سروده‌ و طرحی از شل سیلورستاین

جست و جو ؛ سروده‌ای از شل سیلورستاین (ترجمه رضی هیرمندی)

آنجا که پیاده رو پایان می‌یابد ... سروده‌ها و طرح‌های شل سیلورستاین

آنجا که پیاده رو پایان می‌یابد … سروده‌ها و طرح‌های شل سیلورستاین

چرخ خدا ؛ از اشعار شل سیلورستاین

یک نفر باید ... (شعری از شل سیلورستاین - مجموعه چراغی در اتاق زیر شیروانی)

یک نفر باید … (شعری از شل سیلورستاین – مجموعه چراغی در اتاق زیر شیروانی)

پرسش از گورخر (Zebra Question)؛ سروده شل سیلورستاین

پرسش از گورخر (Zebra Question)؛ شل سیلورستاین

حس مشترک در شعر "پسرک و پیرمرد" از سیلورستاین

حس مشترک در شعر “پسرک و پیرمرد” از سیلورستاین

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید