ایده آلیتی مقالات.

درست نویسی – کاربرد صحیح ” علیه ” در جمله

فلک را عادت دیرینه این است، که با آزادگان دائم به کین است

فلک را عادت دیرینه این است، که با آزادگان دائم به کین است

عصر فریب ؛ دیپلماسی اتمی در دوران خیانت، خاطرات محمد البرادعی

عصر فریب ؛ دیپلماسی اتمی در دوران خیانت، خاطرات البرادعی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید