ایده آلیتی مقالات.

لیکن نتوان زبان مردم بستن … (حکایتی از گلستان سعدی)

اسیر دست جنونم

شبحی هستم میان زمین وزمانه معلق

شبحی هستم میان زمین و زمانه معلق

چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ (غزلیات شمس؛ مولوی)

انتظار ؛ غزلی از هوشنگ ابتهاج (سایه)

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید