برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
د

دست

1 دقیقه زمان مطالعه

دست فروش، دستهایش را فروخت و هنوز نمی تواند یک دست لباس نو بخرد… «س.م.ط.بالا»

ر

روزگار

1 دقیقه زمان مطالعه

روزگاریست نه غریب؛ روزگاریست نه عجیب. همانطور که می پنداشتم. گاهی سخت می گذرد، گاهی آسان. روزگار…