ایده آلیتی مقالات.

عیبم بپوش زنهار ای خرقه می آلود

آن جا و این جا

نه از خدا یادم آید نه از پیغمبر

آتش کینه به اندیشه ی ما

آتش کینه به اندیشه ی ما

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید