ایده آلیتی مقالات.

قطار اندیمشک - دفتر شعری از علیرضا قزوه

قطار اندیمشک – دفتر شعری از علیرضا قزوه

درست نویسی – حذف فعل زمانی که تکرار شده باشد

سلفی بازها مراقب اختلالات روانی باشند!

سلفی بازها مراقب اختلالات روانی باشند! (کپی شده)

انارهای نارس - فیلمی از مجیدرضا مصطفوی

انارهای نارس – فیلمی از مجیدرضا مصطفوی

زندانی - بفرستیم که اندیشه هوایی بخورد - مجتبی کاشانی

زندانی – سروده ای از “مجتبی کاشانی”

جنگ آوار می شود روی سَرَت

جنگ آوار می شود روی سَرَت – روایتی خیالی از آغاز جنگی واقعی

مه نو می شود ماه تمام آهسته آهسته

آهسته آهسته مه نو می شود ماه تمام – غزلی از صائب تبریزی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید