ایده آلیتی مقالات.

کوچه علی چپ

زین نکوتر خشت نتوانی زدن؟

زین نکوتر خشت نتوانی زدن؟

مشاهدات عینی و تراوشات ذهنی یک بیمار

چمدون

چمدون

چرا مُرده پرست شدم؟!

قیدار – رمانی از رضا امیرخانی

مار باش یا ماهی

قالوا بلا

پدر سوخته!

مصطفی رحماندوست

دو تا عینک شعری از “مصطفی رحماندوست”

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید