ایده آلیتی مقالات.

فرار و قرار (یک سال و صدها محال)

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید