ایده آلیتی مقالات.

آماده خوری ؛ آغاز انحطاط جامعه از نگاه شهید دکتر بهشتی

آماده خوری ؛ آغاز انحطاط جامعه از نگاه شهید دکتر بهشتی

صدای اره می آید

صدای اره می آید

درست نویسی – تنوین

شهید دکتر مصطفی چمران

به من فحش می دادند، زیرا تو را دوست می دارم

فیض بوک

فیض بوک : این بار قرار است که روشن بنویسم

يامن اسمه دواء وذكره شفاء

دوای این درد، دیازپام نیست

گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ

اتحادیه ابلهان

اتحادیه ابلهان

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید