ایده آلیتی مقالات.

تارک دنیا مورد نیاز است

تارک دنیا مورد نیاز است

عقاید یک دلقک

عقاید یک دلقک

آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند

در توصیف پدر

سووشون ، داستان فارسی

فلسفه ترس – بخش هفتم (پایان)

پیامک

فلسفه ترس – بخش ششم

عقربه ی ثانیه شمار

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید