ایده آلیتی مقالات.

خیانت به انسانیت

زین همه خاموش کنم صبر و صبر نوش کنم

نگیرم

عجب کاری است کار سر معشوق

گره از کار فروبسته ی ما بگشایند

جهان سومی ها، جهان اولی ها (مرزهای ناپیدا)

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید