سلامتی تاجی است بر سر افراد سالم که تنها اشخاص بیمار قادر به دیدن آن هستند.

دسته بندی شده در:

برچسب شده در:

, , ,