مجموعه کارتونی از: John P. Weiss


ادامه مطلب را دنبال کنید 
Whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it. Begin it now.

 ”Johann Wolfgang von Goethe”

هر کاری که می‌توانید یا آرزوی انجام آن را دارید، آغاز کنید. جسارت در درون خود نبوغ، قدرت و جادو دارد. همین حالا شروع کنید.

«یوهان ولفگانگ فون گوته»

منبع: The Most Important Word You Need to Follow in Your Life

دسته بندی شده در: