هیچ منظره ای غم انگیزتر از دیدن یک جوان بدبین نیست.

دسته بندی شده در: