وقتی زمستان به سراغمان می آید

پدرم تکیه گاهی

برای،

تمام پنجره های نیمه باز است.

وقتی زمستان به سراغمان می آید…

mary

دسته بندی شده در:

برچسب شده در: