خطوط آوازه خوان

مه رویی را تیشه می زنند برسنگ مرمرین.

با دوران های تهی

جان می گیرد

در زیر دام دست ها پیکره ای

غبار مرده مه خاموش

شکفت

چهره نمایان سکوت

برقامت خاکستر نشینی تنها

mary

دسته بندی شده در: