همین که انسان توانایی خود را برای تفهیم مقصودش به دیگران بالا می برد، فرصت های مفید بودن را نیز فراهم می آورد. در دنیای کنونی که افراد بشر حتی در ساده ترین امور نیز ناچارند با یکدیگر همکاری کنند، ضرورت تفهیم حرفها به یکدیگر بیشتر از همیشه است. زبان مهمترین عامل انتقال مفاهیم است، بنابراین باید شیوه استفاده از آن را بیاموزیم و از آن نه به شکلی ناقص و زمخت که به شیوه ای هنرمندانه بهره ببریم.
سخنرانی، سفر هدفدار است و باید از قبل برنامه ریزی شود. خیلی دلم می خواست می توانستم این حرف ناپلئون را با حروف درشت در هر کلاسی که در آن درس میدهند در سرتاسر دنیا مینوشتم: هنر جنگیدن علمی است که در آن هیچ چیز وجود ندارد که نشود از قبل حسابش را کرد و درباره اش اندیشید.
این واقعیت در مورد سخنرانی هم دقیقا مصداق دارد، ولی آیا سخنرانها این را تشخیص میدهند و یا اگر تشخیص بدهند، همیشه بر اساس آن عمل میکنند؟
امروزه کلاسهای دیل کارنگی در سرتاسر جهان تشکیل می شوند و ارزش و اعتبار نظریات او را هزاران زن و مرد از گروههای سنی مختلف و شغلهای گوناگون تجربه کرده اند. آنها میدانند که با استفاده از شیوه های او توانسته اند به شکل موثری نحوه بیان خود را اصلاح کنند و بر دیگران تاثیرات شگفتی بگذارند.

کتاب آیین سخنرانی (نویسنده: دیل کارنگی – Dale Carnegie)

در ۱۰ فصل با عنوان های زیر ارائه شده است:
فصل اول: کسب مهارتهای اساسی
فصل دوم: رشد اعتماد به نفس
فصل سوم: راه سریع و آسان مؤثر صحبت کردن
فصل چهارم: به دست آوردن حق سخن گفتن
فصل پنجم: به سخنرانی جان ببخشید
فصل ششم: کسب مهارتهای اساسی
فصل هفتم: سخنرانی برای ترغیب به انجام کاری
فصل هشتم: همان طوری حرف بزنید که مخاطب متقاعد شد
فصل نهم: هنر ارتباط برقرار کردن
فصل دهم: آنچه که یاد گرفته اید بکار ببرید

دسته بندی شده در: