جایی که زندگی جریان داشته باشد، مرگ هم وجود دارد. این زندگی کردن است که سخت است نه مردن. هر چه زندگی سخت تر می‌شود، اراده برای زندگی قوی تر می‌شود. و هر چه ترس از مرگ بیشتر می‌شود تقلا برای زنده ماندن افزایش می‌یابد.

دسته بندی شده در: