انحطاط کنونی جامعه

در انحطاط کنونی جامعه، هرکدام از ما سهم به‌سزائی دارد.

میشل دو مونتینی
https://ideality.ir/?p=3103
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

ارسال پاسخ