بدترین و خطرناک ترین کلمات اینست: همه اینگونه اند.

دسته بندی شده در: