میان آدمیان چیزی نیست، جز دیوار هایی که خود ساخته اند.

دسته بندی شده در:

برچسب شده در:

, ,