خر عیسی گرش به مکه برند؛ چون بیاید هنوز خر باشد

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

    1. حکیمان می گویند تربیت قبل از انعقاد نطفه شروع می شود ترکیب نطفه ، شیر مادر ،نان پدر و اخلاق پدر و مادر همه در تربیت تأثیر دارد

    2. کدام حکیم چنین شکری خورده ، بحث ژن درمانی چه ربطی به نون پدر و شیر مادر دارد شما هم شدید گزارشگر کشتی ؟!

    3. دوست‌عزیزم‌خر‌عیسی‌مکه‌رود‌خر‌گردد‌💔این‌سخن‌معنی‌بسیار‌دارد‌♻️یعنی‌با‌اندوخته‌حرام‌به‌مکه‌رفتن‌جایز‌نیست💔مثلی‌کوتاه‌شما‌وضوع‌میگیرید‌به‌عنوان‌طهارت‌که‌پاک‌شوی‌و‌رو‌به‌قبله‌بیستی‌💔خوب‌کسی‌که‌لقمه‌اش‌حرام‌است‌طارتش‌چگونه‌باشد‌چه‌رسد‌رو‌بهقبله‌ایستد‌

      1. تودیگه چه تفسیری برا خودت ساختی دوست عزیز نظر شما ابن هست که اگر به خر نون حلال بدی ببریش مکه اون خر عاقل میشه بقول شاعر تربیت نااهلان چون گردویی بر گنبدان

  1. حکیمان می گویند تربیت قبل از انعقاد نطفه شروع می شود ترکیب نطفه ، شیر مادر ،نان پدر و اخلاق پدر و مادر همه در تربیت تأثیر دارد

خواندن بعدی

نیکوتر آنکه تجارب متقدمان را نمودار عادات خویش گردانیده آید

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید