تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کوچک یک زن آسانتر است.

دسته بندی شده در: