دوست‌داشتن، رحمت است؛ مورد محبت واقع شدن، خوشبختی است.

دسته بندی شده در: