زندانی – سروده ای از “مجتبی کاشانی”

زندانی - بفرستیم که اندیشه هوایی بخورد - مجتبی کاشانی
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

خواندن بعدی

آشناسوز. سروده ای قدیمی از هوشنگ ابتهاج

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید