• این کار و رفتار ما، خوب نیست.
  • این کار و رفتار ما، خوبیت ندارد.

جمله ی نخست درست است. کلمه ی «خوب» واژه ای فارسی است و نباید با نشانه ی «یت» همراه شود. نشانه ی «یت»، ویژه ی کلمات عربی است. بنابراین، به کارگیری کلمات منیّت، دوئیت و… نادرست است و کلمات انسانیت، اکثریت، اقلیت و محبوبیت صحیح است؛ زیرا کلمات انسان، اکثر، اقل و محبوب ریشه ی عربی دارند.

منبع: آموزش مهارت های نوشتاری پایه ی هفتم دوره ی اول متوسطه

دسته بندی شده در: