خسته شدیم؛ از بَس برای بیش و کم ، غم خوردیم …

دسته بندی شده در: