• حاج خانم پروانه ایرانی، از سفر مکه بازگشت.
  • حاجیه خانم پروانه ایرانی، از سفر مکه بازگشت.

جمله ی نخست درست است. زبان فارسی برای جنس مؤنث و مذکر، یکسان به کار می رود و نشانه ای ویژه برای هر یک ندارد؛ یعنی یک صفت را برای مذکر و مؤنث، به طور یکسان به کار می برد.

منبع: آموزش مهارت های نوشتاری پایه ی هفتم دوره ی اول متوسطه

دسته بندی شده در: