• چگونه می توان با تمرین و تلاش، به کمال رسید؟
  • آیا چگونه می توان با تمرین و تلاش، به کمال رسید؟

جمله ی دوم، نادرست است؛ زیرا به همراه کلمه ی پرسشی «چگونه»، نیازی به  آوردن کلمه ی پرسش ديگر مانند «آیا» نیست. به سخن ديگر، با هم به كار بردن دو يا چند كلمه ی پرسش در يك جمله، روا نيست؛ اما هر كدام را به تنهايی می توان در جمله ای به كار گرفت.

منبع: آموزش مهارت های نوشتاری پایه ی هفتم دوره ی اول متوسطه

دسته بندی شده در: