در شهری زندگی می کنم که عده ای از سطل های آشغال ارتزاق می کنند؛ عده ای از تقاطع خیابان های بی سرانجام و عده ای از فروشِ … . در شهری زندگی می کنم که عده ای شب ها را کنار خیابان سر می کنند؛ عده ای زیرِ پُل ها و عده ای میهمانِ موش های غول پیکرِ جوی های بی حیات. در همین شهر عده ای از فرط خوشی مانده اند که کجای خود را جِر بدهند. راست می گفت “توماس هابز”: «انسان گرگِ انسان است.»


پی نوشت:

به نقل از روزنامه ی اعتماد، شماره ی 2362 به تاريخ 91/1/17، صفحه 16، نوشته ی منوچهر دين پرست:

هابز برخلاف بسیاری از فلاسفه انسان را یک موجود اجتماعي نمی شمارد و آن را خلاف حالت طبیعی زندگی انسان می داند. در آن زمان هر فردی خوبی و خوشبختی را برای خود می خواهد و میل به تسلط بر دیگران دارد. رقابت همان تجاوز و خشونت مي شود و همه علیه هم می شوند. در این صورت مهم ترین غریزه هر انسان كه حفظ نفس و نیاز به امنیت فردی است، از بین می رود. انسان برای تامین امنیت خود و فرار از بدی های زندگی فردی، به زندگی اجتماعی روی آورده است و در این راه قوی ترین امیال خود را وانهاده و تن به پیمان های زندگی اجتماعی داده است. اما به علت تمایلات غیراجتماعی افراد نمی توان انتظار داشت خودشان حقوق یكدیگر را رعایت كنند و امنیت را برقرار سازند. پس باید هیات حاكمه یی با قدرت مطلق را بسازند تا قوانین را با زور و قدرت اعمال كند و به جنگ پایان بخشد. «قوانین موضوعه بدون شمشیر چیزی جز كلمات نبوده و به هیچ وجه نیرویی برای امنیت یک فرد ندارد» اما چرا انسان ها به نظر هابز نمی توانند بدون انتخاب حاكم و دولت مانند بسياری از دسته های دیگر جانوران در گله ها همكارانه زندگی كنند؟ جامعه یک جسد مصنوع است «جامعه صرفا يك افسانه است. فریب و خیال است.» او اضافه مي كند كه: «به عقیده من در طبیعت تمام افراد بشر یک تمایل عمومی موجود است و آن عبارت است از میل دائمی و استمراری و بی آرام به تحصیل قدرت مافوق قدرت كه تنها با مرگ خاتمه مي پذيرد و بس و سبب اين علاقه همیشه آن نیست كه انسان امیدوار است لذات و مسراتی را كه به دست آورده و در تملک خویش دارد، افزون سازد و لذت را به منتهای درجه شدت رساند و نیز سبب آن نیست كه انسان نمی تواند قانع به قدرتی در حد اعتدال شود بلكه سبب آن است كه انسان نمی تواند مطمئن شود قدرت و وسایلی را كه برای زندگی خوش و مسرت بخش تحصیل كرده و در تملک دارد، بدون تحصیل قدرت بیشتری می تواند حفظ كند.»

دسته بندی شده در: