ضمیر خودآگاه من، ضمیر ناخودآگاهم را نقض می کند و من نمیدانم به کدام ساز …

«س.م.ط.بالا»

دسته بندی شده در:

برچسب شده در:

, , ,