زین نکوتر خشت نتوانی زدن؟

زین نکوتر خشت نتوانی زدن؟
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

خواندن بعدی

نیکوتر آنکه تجارب متقدمان را نمودار عادات خویش گردانیده آید

خر عیسی گرش به مکه برند؛ چون بیاید هنوز خر باشد

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید