دیگر به کسی نخواهم گفت: «بالای چشم هایت ابروست». شاید ابروهایش را دوست نداشته باشد!

«س.م.ط.بالا»

دسته بندی شده در:

برچسب شده در:

, , ,