گریه می کنم. برای …، برای …، برای … … و برای همه ی آن هایی که باید به خاطرشان گریه کنم و برای خودم؛ شاید کسی نداند که باید به خاطر من گریه کند، شاید کسی نباشد …
می دانم که هیچ سودی ندارد!

«س.م.ط.بالا»

دسته بندی شده در:

برچسب شده در: