“تصویر” شعری از “کامبیز صدیقی کسمایی” از مجموعه “در بادهای سرد” را بخوانید:

می نشینم بر دو زانو باز
می زنم بر هم دوباره آب را با دست
آنچه می جویم نمی یابم
آنچه می خواهم نمی بینم
رفته بی خود هر دو دستم باز تا آرنج در این آب
من، مبهوت
می روم غمگین بدان اما
تو بدهکاری به من
تصویر آن دلدار را
ای آب!

دسته بندی شده در: