درویشی مستجاب الدعوة در بغداد پدید آمد.
حجاج یوسف را خبر کردند؛ بخواندش و گفت: دعای خیری بر من کن.
گفت: خدایا جانش بستان.
گفت: از بهر خدای این چه دعاست.
گفت: این دعای خیرست ترا و جمله مسلمانان را
ای زبردست زیر دست آزار *** گرم تا کی بماند این بازار
به چه کار آیدت جهانداری *** مردنت به که مردم آزاری

«گلستان سعدی»

پی‌نوشت: حجاج بن یوسف ثقفى، والی حجاز و عراق در روزگار بنی‌امیه بود. حجاج بیست سال حکومت نمود و تا توانست ظلم کرد.

دسته بندی شده در: