روزگاریست نه غریب؛ روزگاریست نه عجیب. همانطور که می پنداشتم. گاهی سخت می گذرد، گاهی آسان. روزگار است دیگر. بگذار بگذرد…

«س.م.ط.بالا»

دسته بندی شده در:

برچسب شده در:

, ,