از نعمتهایی که خداوند هر روز به ما می دهد با آغوش باز لذت بریم

س.م.ط.بالا

اگر از نعمتهایی که خداوند هر روز به ما می دهد با آغوش باز لذت بریم، هنگامی که بدی فرا می رسد، نیروی کافی برای تاب آوردنش داریم.

یوهان ولفگانگ گوته
http://ideality.ir/?p=2768
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....