ناپایدار

س.م.ط.بالا

سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست.

سعدی
http://ideality.ir/?p=72
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....