تمام تعقلات و اندیشه‌های مرد به یک محبت زن نمی‌ارزد.

دسته بندی شده در: