سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست.

دسته بندی شده در: