ایده آلیتی مقالات.

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد. اوریانا فالاچی.یغما گلرویی

اندازه

بس کن که تلخ گردد دنیا بر اهل دنیا

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید