ایده آلیتی مقالات.

بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است

بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است

آنگه که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی

عالمان را زر بده تا دیگر بخوانند و زاهدان را چیزی مده تا زاهد بمانند

خر عیسی گرش به مکه برند؛ چون بیاید هنوز خر باشد

زیر پایت گر بدانی حال مور ، همچو حال توست زیر پای پیل (سعدی)

زیر پایت گر بدانی حال مور، همچو حال توست زیر پای پیل (سعدی)

لیکن نتوان زبان مردم بستن … (حکایتی از گلستان سعدی)

چشم درد ؛ حکایتی از گلستان سعدی علیه الرحمه

آرزو . حکایتی از زهرالربیع سید جزایری

ساخت ایران . Made In Iran . هنوز هم می توانیم بسازیم...

ساخت ایران . Made In Iran . هنوز هم می توانیم بسازیم…

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید