ایده آلیتی مقالات.

خوشه های خشم (جان اشتاین بک)

طبقه سوم اقتصادی و استفاده ابزاری از رنج دیگران

طبقه سوم اقتصادی و استفاده ابزاری از رنج دیگران

مردی با کبوتر نوشته ی رومن گاری

مردی با کبوتر – نوشته ی رومن گاری با ترجمه ی لیلی گلستان

پرندگان زرد

پرندگان زرد

مرگ بر آمریکا

“مرگ بر آمریکا” – شما به دنبال علت بگردید و نه معلول

اتحادیه ابلهان

اتحادیه ابلهان

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید