برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

کم و گزیده

74   مقاله
74
د

دوستی، همدردی

1 دقیقه زمان مطالعه

همدردی از احساسات صاحب منصبانه است؛ آن را به بهای ارزان، بعد از وقوع بلایا، به دست می آورند. ولی دوستی به این سادگی نیست. به مرور ایام و با رنج بسیار به دست می آید، اما چون به دست آمد، دیگر راهی برای خلاصی از آن وجود ندارد. باید در برابرش سینه سپر کرد.

و

ویژگی آدمیان

1 دقیقه زمان مطالعه

هرگز در میان موجودات، مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده، کرکس نمی شود. این ویژگی در میان هیچیک از مخلوقات نیست جز آدمیان.

ج

جنگ، جنگ

1 دقیقه زمان مطالعه

جنگ همانقدر که زاییده شور و شوق جنگ طلب ها است، همان قدر هم زاییده نومیدی و بی عملی کسانی است که از جنگ بیزارند. آلبر کامو